ΕΛΛΑΔΑ

-

Στα πλαίσια του προγράμματος E-twinning » Healthy habits 4 sustainable future»

η Α τάξη με τη δασκάλα κ. Μαρία Τσιφτσόγλου, παρουσίασαν την Ελλάδα

στους μαθητές των άλλων χωρών της Ευρώπης.

ΓΙΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ